Kunstgræsanlægget har nu givet mulighed for, at der kan spilles fodbold udendørs hele året. Det frigiver noget tid til øvrige indendørs aktiviteter, og blandt andet har floorball fået mulighed for haltid efter gymnastiksalens nedrivning. Vi er dog stærkt udfordrede med tider i hallen, hvor især gymnastikafdelingen har været ramt uden salen. Det bliver spændende med Frederiksberg Skoles opbygning. Allerede til efteråret er fase 1 færdig – mon der er muligheder for at anvende gymnastiksalen.
Mht. finansieringen af anlægget krævede det et lån på knapt en million kroner, som den samlede bestyrelse har stået bag. Og husk – vi hæfter ikke personligt. Kommunen har stillet lånegaranti. Om økonomien bag anlægget i øvrigt vil jeg henvise til senere indlæg fra kassereren.
Vi har stadigvæk en sund økonomi i LBI, og det vigtigt. Vi skal sikre at der hele tiden er muligheder for udvikling af vores idrætter, og at nye tiltag kan bringes på banen.
Det vil givet blive en udfordring for det samlede LBI, når planerne fra det øgede samarbejde mellem DGI og DIF ser dagens lys henover sommeren. Her vil der blive sat gang i en række aktiviteter målrettet en øget rekruttering af idrætsaktive medlemmer – særligt i grupperne 14-25 år og 55-80 år. Jeg skal bl.a. den 19. april deltage i et møde på initiativ fra kommunen vedr. fodbold, integration og velfærdsalliancer. Og integrationen vedr. ikke kun flygtninge, men også børn og ældre med særlige behov (overvægt og sygdom m.m.).
Mit fokus for LBI for 2016 vil være at fastholde det nuværende høje aktivitetsniveau, og se på om ikke vi kan finde yderligere ressourcer til udbygning af aktiviteter – eventuelt under øget anvendelse af skolens lokaliteter hvis muligt.
Der er masser at tage fat på – hvis vi kan finde energien til det. Jeg har endnu ikke fundet nøglen til, hvordan vi i et SAMLET LBI kan blive bedre til at trække og løfte i samlet flok – men mon ikke det kommer.
Gode ideer er mere end velkomne.
Jeg vil slutte af med at takke alle de frivillige for en kæmpe indsats gennem 2015. Vores webmaster har desværre valgt at bruge sin energi et andet sted – tak til Jette for en fremragende indsats gennem adskillige år. Og tak til Hans Mortensen, som uopslideligt kæmper med at gøre røde tal sorte. Og fra den samlede bestyrelse har vi en særlig tak til Hans, så hvis du lige kommer op til mig, har vi en lille ting til dig.
Traditionelt har årets idrætsleder i LBI været at finde blandt de yngre kræfter, men for en evigt ung mand fra Slagelse er alder jo ikke nogen hindring. Den samlede bestyrelse har besluttet at tildele LBI’s lederpris for 2016 til Hans Mortensen for et kæmpe arbejde gennem flere år. Tak for indsatsen.
Allersidst en stor tak til de tre æresmedlemmer, Karen Margrethe, Poul-Erik og Ove, som i fællesskab klippede snoren til kunstgræsanlægget.

Beretning fra fodboldafdelingen
I 2015 har en hel del af de ledelsesmæssige og håndværksmæssige kræfter været allokeret til anlægget af kunstgræsbanen. Tak for den indsats, som har ført til et markant øget aktivitetsniveau på banerne.
Medlemstallet har været nogenlunde stabilt i 2015. For at øge fokus på de yngre årgange har vi nu fået et ungdomsudvalg med Line Gisselmann som formand. Ungdomsudvalget skal medvirke til at målrette indsatsen omkring samarbejde på tværs mellem alder og køn, øget rekruttering af spillere, udvikling af trænerspirer og en forhøjelse af aktivitetsniveauet.
Vi har oprettet tilbud (fodboldfitness) til spillere, som ikke har tid/lyst/mulighed for at træne flere gange om ugen og spille kampe. Både for de 15-19 årige, for de 30-45 årige og for de ældre. Vi håber at det vil medvirke til medlemsfremgang og øget glæde.
Vi bruger en del ressourcer på kurser for vores trænere og instruktører. Blandt andet har vi haft en person på målmandstrænerkursus 1 og 2. Det har allerede øget glæden for specielt klubbens målmænd.
På det sportslige niveau har vi formået at fastholde vores kvinder i Sjællandsserien, vores bedste herrer spiller i serie 3 (og var meget tæt på oprykning til serie 2 i efteråret), vores ældste ungdomshold spiller i mesterrækken og vi har en del yderst talentfulde piger og drenge blandt de små. Et resultat af målrettet arbejde fra klub og trænere.
De gode sportslige resultater medfører dog også lidt udfordringer, vi gerne havde været foruden. LBI er og bliver en breddeklub, hvor alle kontingentbetalere er lige vigtige. Jo bedre vi gør det i LBI jo større vil området vi modtager spillere fra blive. Og det kan medføre, at ”gamle” LBI’ere pludselig ikke ser sig selv som en del af de etablerede hold. Vi vil aldrig udelukke spillere, som kommer til LBI af egen fri vilje – uanset postnummer, hudfarve eller tro. Men det stiller bare endnu større krav til trænerne at få alle med. Nogle gange går det godt – andre gange mindre godt. Men vi vil fastholde fokus på LBI som en breddeklub.
Økonomisk set har vi – hvis vi ser bort fra kunstgræsanlægget – haft et væsentligt mindreforbrug end budgetteret. Det skyldes dels en øget indtjening ved indsatser ved diverse festivals men også en tilbageholdenhed, da alle rådige midler blev brugt til kunstgræsset. HAL har gjort en kæmpe indsats som formand for sponsorudvalget. Det er lykkedes at skaffe så mange nye sponsorer, at der er rigelig inddækning til tilbagebetaling af det lån vi optog i forbindelse med anlægget. Vi har dog også set os nødsaget til at hæve kontingentet med 100 kroner pr. år. Hvis det da bliver godkendt her på generalforsamlingen.
Herfra en kæmpe tak til alle de frivillige trænere og ledere, og ikke mindst de mere end 200, som har været med omkring anlægget af kunstgræsset. En særlig tak til Henrik Helt, Leif, Jens Erik, Michael og Mads. Tak til Trine for pasning af kiosken. Tak til HAL for en fænomenal indsats i sponsorudvalget. Tak til Jette for en forbilledlig drift af hjemmesiden og støtte til LBI-dagen i samarbejde med Superbrugsen. Tak til Hans for varetagelsen af medlemskartoteket og kontingentopkrævningen. Og sidst men ikke mindst – tak til Ove for at passe på os alle sammen og på vores hal og anlæg.

Henrik Stilling