Generalforsamling LBI 30/3-15
 
1. Valg af dirigent og stemmetællere. Hal er dirigent, referent er AG
 
2. Aflæggelse af beretning fra Formanden:
2014 har været et roligt år i kommunens største idrætsforening. Ved sidste generalforsamling blev Floorball optaget som aktivitet i LBI. Det samlede medlemstal har været nogenlunde stabilt.
Bestyrelsen består af de respektive afdelingsformænd og en forretningsfører, og bestyrelsen har i 2014 været samlet ca. en gang i kvartalet – efter behov. Glædeligvis er der stor enighed om retning og virke for LBI, så der er plads og rum til, at hver afdeling kan fokusere på egen idræt. Vores forretningsfører Hans Mortensen, har rigtig godt styr på budgettet og afviklingen heraf, så der er rimelig sikkerhed for, at vi ikke forløber os økonomisk.
Fælles for de fleste af afdelingerne er den påvirkning nedrivningen og den efterfølgende opbygning af Frederiksberg Skole medfører. Særligt gymnastikafdelingen har været hårdt ramt af nedlæggelsen af gymnastiksalen, men også floorball og fodbold har haft aktiviteter i salen. Der går en rum tid inden skolen står færdig, og spørgsmålet er da også, om vi overhovedet kan anvende de kommende faciliteter i LBI. Vi må samle os sammen så godt vi kan i hallerne, og fordele tiderne efter bedste evne. Et alternativ er at fordele aktiviteter i andre haller og gymnastiksale, men det vil altid være en nødløsning.
Fodboldafdelingen får etableret kunstgræsbaner på hele arealet bag Frederiksberghallen. Projektet forventes færdigt midt i sommerferien. Det kan være, at de øgede muligheder for at spille fodbold udendørs også om vinteren, vil frigøre lidt tid i hallerne. Indendørs fodbold ligger dog på de mindst attraktive tidspunkter fredag eftermiddag og aften samt hele lørdagen og søndag formiddag. Floorball træner om fredagen og her vil der forventeligt kunne gives plads i hal 2.
2015 – bliver forventeligt et stille år. Mens vi venter på anlæg af kunstgræs og byggeri af skole. Sportsligt et år med masser af idræt og et fortsat højt ambitionsniveau.
Tilføjelse: Der har været aktiviteter på Skolevej, Banevej og Pedersborg, men de hold er fundet tilbage. Fortsat Gymnastik på Skolevej.  Der er indført nyt hal bookingsystem, hvor vi hver især skal ind og booke tider.  
Kommentar til booking: Kan Multisalen der kommer på skolen som udgangspunkt være vores? Dette er drøftet med skoleleder. Det er skolen, der har førsteret til Multisalen, men i samråd med skoleleder kan vi i LBI få lov at booke os fast ind. Det er dog uvist om vi overhovedet kan gøre brug af denne Multisal. Med nuværende aktivitetsniveau er der ikke tilstrækkelige tider i hallerne, hvorfor alternative løsninger kan blive nødvendige. Der nævnes kommunens manglende opbakning på udfordringerne i LBI
Beretningen fra Formanden godkendes
 
 
 
3. Udvalgene aflægger beretning.
Beretning fra Badminton: Der er en årgang 14-15 årige, der søger andre foreninger, 
efterskoler eller væk fra badminton. Sommerbadminton, hvis der er ønsker herom og kan oprettes et hold. Klubmesterskaberne i Ungdom sidst i april.
Kommentar til beretning: At det tyder på at nogen i LBI Badminton gør det godt, når de unge søger videre. Der appelleres til, at vi udviser større respekt og forståelse for, at vi skal være her alle sammen. Eksempelvis, at der ikke brokkes over jord, skidt eller andet. Der er meldt tilbage til kommunen, at der i de nye omklædningsrum skal være kost,  affaldsspande og der etableres støvlevask igen. Der opfordres til, at vi opdeler omklædningsrum så de nye evt. er fodbold omklædning i forhold til jord mm.
 
Beretning fra Floorball via formanden: ikke noget nyt. Indtægter og udgifter stemmer overens 
 
Beretning fra fodbold: 
Fodboldafdelingen har nu i 3 år arbejdet stenhårdt på at realisere et ønske fra kommunens fodboldklubber om etablering af kunstgræs på ca. 17.000 kvm på arealet bag Frederiksberghallen. Og nu ser det endelig ud til at lykkes. A.P. Møllerfonden har givet et tilskud på 2 mio kroner og kommunen 1,5 mio kroner. Den resterende anlægssum klarer LBI-fodboldafdeling selv dels ved egen arbejdskraft dels ved hensættelser og eventuelt lån af restsum. Den samlede bestyrelse har bakket om, at der kan optages lån i Sparekassen Sjælland. Udfordringer undervejs i projektet har været at få fondsmidler, at fastholde enighed i netværket om projektet, at opnå de fornødne tilladelser ved kommunen – som ikke altid har spillet fuldt med. Nu er der lys for enden af tunnelen – der mangler en miljøgodkendelse fra kommunen, og senest den 10. juni 2015 skal projektet være påbegyndt.
Medlemsmæssigt har der været en minimal tilbagegang. Fokus for 2. halvdel af 2015 vil være stabilisering af holdene, så vi igen kan tilbyde fodbold i alle aldre for begge køn.
Sportsligt har det været et fantastisk år med to landsmesterskaber, DM-sølv i FUTSAL og oprykninger til mesterækken. Takter som vi forventer fortsætter i 2015 og frem. Senior- og ungdomsholdene klarer sig generelt rigtig godt, hvilket ikke mindst skyldes dedikerede trænere og et godt miljø i klubben. Traditionen tro har vi sluttet sæsonen af med en tur til Garda for de ældste ungdomsspillere. Igen i år en succes med det hidtil største deltagerantal. Alle spillere tjener tilskud til turen ved at hjælpe til ved arrangementer i klubben og ikke mindst ved Roskilde Festival. Dejligt at se børnene og deres forældre løfte i flok.
Økonomisk kører det upåklageligt. En hårdt arbejdende sponsorudvalgsformand sørger for at erhvervsdrivende også støtter lokalsporten, og med en kontingentbestyrer som Hans er der ikke mange som undslår sig betaling for deltagelse. Super arbejdskraft.
Sidst vil jeg nævne, at fodboldafdelingen er gået på Facebook. Og det har været en stor succes. Rigtig mange er dagligt inde på siden, for at læse de hyppige opdateringer fra diverse træninger, turneringer og stævner.
2015 bliver et yderst spændende år – ikke mindst med det kommende kunstgræs og hvad det nu medfører. Tak til de mange frivillige – over hundrede personer giver et stort eller lille nap med, for at gøre det sjovt at spille fodbold i Lynge-Broby.
Spørgsmål til kunstgræsbanen: Hvor skal den ligge i forhold til de medlemmer, der bruger atletikbanen. Der er ingen planer og at berøre/inddrage arealer fra atletik.
Tilføjelse: Facebook kan ikke erstatte LBI hjemmesiden, men kan bruges til de daglige opdateringer.
Husk sølvkrus hos borgmesteren når der er DM sølv
 
Beretning fra Gymnastik:
I LBI Gymnastik er der ca. 500 medlemmer, en stor del er børn, der har deltaget i en lang række gymnastikaktiviteter i den forgangne sæson. Efterhånden er der også mange aktiviteter for voksne i Gymnastikafdelingen med stor tilslutning – det både henover vinteren og foråret.
Vi fortsætter sommersæson 2015 med 2 Cross Gymhold, 1 Pilates- og 1 voksen Gymnastikhold.
Medlemstallet er stabilt og generelt er økonomien fin – det løber rundt, og der er plads til nyanskaffelser. Cross gym er stadig det nye tiltag, der fungerer med god tilslutning af helt nye medlemmer i Gymnastikafdelingen. Samtidig også det hold, der netop bruger de redskaber, der er anskaffet i denne sæson.
Der er udfordringer mht. haltider i denne og kommende sæson, da vi er blevet forvist fra gymnastiksalen i forbindelse med Frederiksbergs Skoles renovering. Vi har indtil videre flyttet et enkelt børnehold til Gymnastiksalen på Skolevej. Vi forventer, at vi må finde flere alternative løsninger i den kommende sæson. Endvidere har der været problemer med strømafbrydelse, utæt tag og vand i springgraven, hvorfor denne har været ubrugelig i en lang periode.
Der er generelt udfordringer med at finde tilstrækkeligt med instruktører.  Dette er et fortsat problem
Gymnastikskolen har været en stor succes både i 2013, 2014 og i 2015 stiler vi mod der er samme store tilslutning. I år er det samarbejde med både DGI, PGI og SGF
Gymnastikopvisningen forløb meget fint i år med 12 hold på gulvet hvoraf 2 var gæstehold fra PGI. Desuden har gymnastikafdelingen deltaget med i år 4 hold til Forårsopvisning i Sorøhallen i marts 2015 samt et enkelt hold til Søskovstævne tilbage i juni 2014.
Tilføjelse: kæmpe overskud i kiosk salg ved opvisningen, der i år ellers var med gratis adgang
 
Traveture: 
Overskud - 23 med nu her. Holder møde - aftaler ture. Måske skal der gøres opmærksom på enten fodbold facebook siden eller hjemmesiden for at hverve flere til holdet. Lis oplyser de går ca 6 km hver anden søndag fra 10-12. Går herfra lokalt undtagen nytårsturen.
 
Beretning fra håndbold:
Gode nyheder:
Gang i u10 + u12 piger
Charlotte har fået gang i ca. 20 piger som er nybegynder. Der er 2 u16 piger som hjælpetræner. De har været til julestævner og nogle 1 dags stævner. Stemmingen er supergod
 
U14 + u16
 
Peter og jeg har 23 piger.
U14 piger har vundet deres række suverænt i a-rækken. Grunden til vi ikke kunne spiller i højere rækker, skyldes vi ikke havde en målkvinde.
U14 pigerne skal til Sjælland mester skaberne
 
U16 piger har vi 2 hold – 1 hold i 16B og i 2 Div. A ( Lynge-Broby har aldrig spillet så højt op ).
Totalt har vi spillet 51 kampe for 3 hold.
Været til stævner i Næstved, Dianalund og Holstebro i påsken
Træning samarbejde med Næstved. Henrik Leth lavede boksetræning.
 
Konkurrencen er benhård og ubehagelig, da vi har så mange gode spillere. Det har pigerne og forældrene ikke været vant til og det har de skulle lære.
 
Forespørgsel om drengehold. En mor har samlet 12 drenge fra 5 - 7 klasse - vi mangler træner
 
Kedelige nyheder
Nedlagt oldboysholdet, da de ikke betalte kontingent og ikke mødte op til udekampene så vi fik bøder.
Ca. pris kr. 10.000 for en sæson
 
Kontingent stigning
U14+u16 betaler 1250 kr. i dag – sættes op til kr. 1500 for hele sæsonen.
( 1000 kr. vinter og 250 kr. Sommer )
U10+u12 betaler 600 kr. i dag – sættes op til kr. 800 for hele sæsonen.
 
Stigningen skyldes at HRØ pålægger os flere udgifter.
Hvad vil spillerne få mere fra klubben
U14+u16 pigerne får en træningsdag mereU10+u12 pigerne kommer med i tuneringen.
 
Kommentarer til håndbold: Kontingent stigningen skal godkendes og stemmes om på Generalforsamlingen. Tages under punkt omkring budget. 
Opfordring til at være mere offensive på stævne mellem jul og nytår for at tjene lidt mere i kassen. Der lægges vægt på det er betaling til forbund, dommer mm og det ikke kan skaffes i enkelte arrangementer.
 
Beretning fra volleyball: 
Medlemstal status quo. Der er kommet nye kids spillere, der har været ude og spille kampe. Resultatet er op og ned, men de har haft sjovt. Seniormix har deltaget i DGI turneringen og vandt Jernløse Cup. Der er et par drenge der skal op og spille teen volley næste sæson. Der skal investeres i lidt udstyr, så kan de fortsat træne i hal 2.
 
Kommentarer til alle afdelinger. Rart med de afdelinger der aktiverer de unge som hjælpere så de får indblik i foreningslivet og sundt at de kommer ud og ser de ikke får alting foræret.
 
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab:
Årsregnskab fremlægges af revisor Jacob List Kristensen.
Forening med sund økonomi. Styr på indtægter og udgifter. De penge der bliver brugt understøtter generelt driften af de aktiviteter vi har. 
Hans Mortensens arbejde som forretningsfører/kasserer fremhæves
 
Der stilles spørgsmålstegn ved om vi skal bruge penge på en fælles annonce i avisen. Om det er vejen frem eller der skal bruges penge på andre medier i stedet. Oplæg til diskussion i Bestyrelsen.
 
Cafeen/kiosken genererer større overskud nu. Der bliver meldt ud, at man undersøger om man evt. kan oprette mobile pay i kiosken. Ros til, at der altid er varer i kiosken ved diverse arrangementer. Det vigtige er ikke at tjene penge men det sociale element. 
 
5. Behandling af indkomne forslag: Intet hertil
6. Forelæggelse af budget for det indeværende år:
Forelæggelse af budget. Ingen kommentarer til de angivne tal fra de forskellige afdelinger. Kommentarer til at det er svært at ramme plet med budget, idet det er en bevægende forening afhængig af diverse arrangementer mm.  Hans forsøger at omlægge diverse konti til mere overskuelige opdelinger. 
 
Generalforsamlingen godkender håndboldens kontingenthævelse og det samlede budget.
 
7. Valg af
a. Formand: Formand Henrik Stilling modtager genvalg
b. Bestyrelsesmedlemmer
c. Revisor: Revisor Jacob List Kristensen modtager genvalg
 
8. Godkendelse af afdelingsmødernes valgte formænd:
Ifølge vedtægterne er afdelingsformænd på valg hver andet år.  Ingen ændringer her!
 
9. Eventuelt.
 
TV ordnes
Spørgsmål til de nye omklædningsrum. Kommer der drenge- og pige skilte på? Hvis det skal være fodbold omklædningsrum er det oplagt at der er pige omklædning i 1-2, 3-4 herre, 5-6 fordeles efter arrangement evt. Der opfordres til at standarden i de ”gamle” højnes, så det motiverer de unge piger til at gå i bad efter træning.
Der bliver aflåste skabe/rum i de nye omklædningsrum
Oplæg til Bestyrelsen.
 
Udfordringer i forhold til haltider kommende sæson. Gymnastikken vil gerne kunne flytte flere hold til Skolevej og dermed have høj prioritet til tiderne på Skolevej (tirsdag fra 17-20.30)
 
Fælles på tværs: Ungdomsfest. Fælles Sportsevent. Vil nogen komme med et oplæg til Bestyrelsen? Kan man så den blandt forældre eller andre så det ikke er de tilstedeværende der skal stå for det.
 
Årets Leder 2015 er Ann Louise Brint fra Gymnastik. Hun er ikke til stede i aften, hvorfor pokalen tildeles ved anden lejlighed.