Referat fra generalforsamlingen for Lynge-Broby Idrætsforening den 22. marts 2012

 

Dagsorden ifølge vedtægterne

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere

Dirigent Finn Christoffersen

Stemmetæller Heralvur Nielsen

 

2. Aflæggelse af beretning fra formand for LBI Henrik Stilling

2011 – en status og et kig i krystalkuglen.

Igen et godt år for LBI. Det skal være sjovt at dyrke idræt på Frederiksberg – og at dømme efter medlemstallet, er det sjovt.

Det er lykkedes os i en årrække at fastholde positionen som kommunens største forening. Ikke et mål i sig selv – men glædeligt, at vi har så mange aktive.

Aktiviteterne i de enkelte afdelinger vil jeg trygt overlade til de respektive formænd at berette om.

Men hvad er LBI – hvad vil det sige, at være medlem af LBI?

Et nærområde med tilknyttede muligheder for at få fælles oplevelser med motion og socialt samvær.

Til halfordelingsmøderne oplever jeg den splid, uenighed og rivalisering der hersker blandt andre foreninger.

På Frederiksberg er der ro – og vi har i 2011 gennemført en række fælles aktiviteter – eksempelvis frivillighedsdagen i september. Mange fremmødte til fælles hygge.

Samme dag blev projektet med DM i Foreningsudvikling under DGI søsat – et projekt hvor alle afdelinger i LBI i fællesskab arbejder på at skabe endnu bedre vilkår for idrætten på Frederiksberg – et projekt hvor et af målene er at skabe endnu større samhørighed i LBI.

Formand for gymnastikudvalget Pernille Lindblom vil fortælle lidt mere om projektet senere.

2011 blev året, hvor LBI blev valgt som årets idrætsforening i Sorø Kommune, - en fortjent hæder og et dejligt skulderklap.

2012 er godt i gang. Vinteridrætten går på hæld – og allerede nu er der forventninger om, at 2012 bliver et stort år.

Glæd jer alle og følg med i udviklingen på hjemmesiden.

 

3. Udvalgene aflægger beretning:

 

 

Badminton v/Marianne Jacobsen

 

Medlemstal i badminton sæson 2011/2012

Antal medlemmer i alt 240 medlemmer fordelt på

Senior 185 medlemmer

Ungdom 55 medlemmer

 

Ledige banetider

Der er kun 4 banetid som er ledige – onsdag kl.21.00 -22.00

Der bliver jævnligt efterspurgt om ledige banetider

 

Turneringshold

Der har været tilmeldt 3 senior hold i denne sæson

1 Veteran C hold, slutplacering nr. 3 i puljen

1 Veteran D hold, slutplacering nr. 4 i puljen

1 4- herrehold som desværre trak sig pga. mangel på spiller

 

Der har været tilmeldt 2 ungdomshold i denne sæson

1 U13 drenge C, slutplacering nr. 3 i puljen

1 U13 drenge D, slutplacering nr. 2 i puljen

 

Stævner

Vores ungdomsspiller har også deltaget i andre stævner og er mange gange kommet hjem med medaljer som resulterede i at 10 spiller er inviteret til individuelt LM i Frederikcia

 

Sommerbadminton

Vi har haft sommerbadminton for ungdomsspiller fra 1/5 til 1/7 2011 og vil gøre det igen i 2012.

 

Klubmesterskab

Der bliver afholdt klubmesterskab for ungdomsspiller søndag den 25/4 2011 fra kl.12 til 18

 

Ang. flytning af banetider og tider for ungdomsspiller.

Pga. at gymnastikken havde brug for haltider tirsdag eftermiddag, blev badmintons ungdomshold tirsdag eftermiddag flyttet til onsdag eftermiddag, Samtidig skulle motionister flyttes og der blev lavet ændringer på tiderne så det hele kunne komme til at passe. Der har kun været få klager over disse flytninger. Det klagerne går mest på er dårlig lys og en meget varm hal og dette er rettet mod den nye hal

 

Rekvisitter

Det går bedre med holdbarheden af net, men der vil blive indkøb nye net til kommende sæson.

Der er indkøbt et nyt fugtskab til bolde, og det virker som at boldene holder sig bedre end før, der kommer ikke så mange klager. Badmintonboldene vil stige til næste sæson da sidste prisstigning var i 2009 og boldene er blevet dyrere siden da og fragtomkostninger er blevet større.

 

Medlemskab

LBI badminton har meldt sig ind i Badminton Danmark, vi blev tilbudt 2 års gratis medlemskab, så

vi vil se om det de tilbyder, er nogen som vi kan bruge fremover.

 

 

Fremtid

Sommerbadminton for ungdomsspiller torsdag fra 16.00 -18.00 i perioden 1/5 til 1/7 2012

Baneleje for motionister torsdag 18.00 -19.00 i perioden 1/5 til 1/7 2012

Vi er i gang med at undersøge om der er nogen som har lyst og interesse i at være med til at starte Miniton op, det henvender sig til børn i alderen 3-6 år.

 

 

Fodbold v/Henrik Stilling

Sportsligt et rigtig godt år. Hold i Kvindeserien og aldrig før haft så mange hold med de bedste rækker og til landsmesterskaberne.

Afviklede landsmesterskaberne for U15 og U18.

Meget stor opbakning af frivillige.

Medlemsfremgang – både unge og gamle samt af begge køn.

Køb og opstart af flexfodboldbane som de første i Danmark.

I gang med kunstgræsprojekt – et stort projekt til 5-6 mill. kroner, med håb om opstart i 2012.

Stort trænerkursus for 17 af LBIs trænere.

 

 

Gymnastik v/Pernille Lindblom

På medlemsmødet den 25. februar 2012 i LBI gymnastikafdelingen gives hermed et overblik over gymnastikafdelingens aktiviteter i den forløbne sæson, samt tanker for det kommende års arbejde. Årsmøde afholdes i år som noget nyt som en del af fastelavnsarrangementet.

 

Først lidt fakta om gymnastikafdelingen

 • Ca. 350 aktive medlemmer ved udgangen af 2011 – desværre en mindre medlemstilbagegang ift. foregående sæson.

 • 14 hold at vælge imellem, heraf to helt nye hold; Zumba, som med stor succes træner søndag formiddag og Mini atletik, som træner om mandagen og som fortsætter med inden- og udendørs aktiviteter til sommergymnastikken.

 • 15 kompetente instruktører

 • Ca 18 hjælpeinstruktører og hjælpere - hertil kommer en række forældre, der deltager som ”forældre-hjælpere” på hold, hvor deres børn er aktive

 • Rimelig økonomi i foreningen med plads til indkøb af fornyelse og vedligehold af redskaber og rekvisitter. I den forløbne sæson ikke større nyindkøb.

 • I forgangne efterår aflystes den sædvanlige lege- og gymnastikdag, men arrangementet er ikke skrinlagt og forventes afholdt i kommende efterår. Sædvanen tro afholdtes såvel fastelavnsfest og opvisning i foråret 2011 og denne sæsons opvisning afholdes lørdag d. 10/3.

 • I foråret 2011 udbød vi ikke nogen sommergymnastikhold, men gør igen det her til foråret 2012; både med voksen og børnehold.

 • Deltagelse i Sorø Amtsopvisning i Sorøhallen i marts samt Søskovstævne efter sommergymnastikken.

 • I samarbejde med DGI afholdt vi gymnastikskole i sommerferien; noget som blev en stor succes og som derfor gentages til sommer. Tak til Rema 1000 for sponsering af frugt.

 • Medvirker aktivt i foreningens deltagelse i DGIs DM i foreningsudvikling.

 • Igen i år har det været svært at få haltider til at gå op; vi har været ramt af nogle dobbeltbookinger i sæsonen og har måttet omrokere på enkelte hold, for at få kabalen til at gå op.

 • Tilmeldings- og betalingssystemet via Conventus indført i efteråret 2010 kører, men udvalget vurderer at det kræver en del opfølgning for at sikre at deltagerne rent faktisk melder sig ind og betaler kontigent.

 • Udvidet samarbejde med skolen; f.x. giver aftalen om deling af atletikskuret bedre mulighed for skolen til at udbyde atletik – hvilket igen måske kan skærpe interessen for vores børnehold

Tanker for den kommende sæson

 • Holde fast i idrætsforeningens kerneydelse – at tilbyde motion, bevægelse og leg og aktiv deltagelse i foreningens fællesskab

 • Dygtige og engagerede instruktører – adgang til kurser og inspirationsdage

 • Målrettet arbejde med hjælpeinstruktørerne gennem uddannelse og kurser

 • Om muligt udbyde flere/nye tilbud i den kommende sæson; gerne baseret på input fra borgeundersøgelsen lavet i forbindelse med DM i foreningsudvikling.

 • Fortsætte arbejdet for optimal udnyttelse af fysiske rammer vi har til rådighed. For at kunne udvide aktiviteterne er der har behov for mere plads! Dette behov deles med de andre afdelinger i LBI. Det er væsentligt, at især børnene har mulighed for at dyrke idræt tæt på deres bopæl/skole.

 • Ønske om at udvikle samarbejdet mellem gymnastikforeningerne i Sorø f.eks. ved et fælles hold, der bruger springfaciliteterne i Sorø Hallen eller ved at deltage i og/eller arrangere kurser og arrangementer i samarbejde med byens øvrige gymnastikforeninger. Gymnastikskolen er et andet eksempel herpå.

 • Afholde gymnastikskole i sommerferien 2012. Planen er at udvide konceptet, så vi kan tilbyde 100 pladser fordelt på en spring- og en rytmeskole. Skolen planlægges igen i år afholdt i samarbejde med PGI.

 • Fastholde og udbygge det gode samarbejde med skolen; f.x. vedr. atletik

 

”Styrmændene” bag det hele – gymnastikudvalget

 • Fire faste medlemmer med stor indflydelse på udviklingen i gymnastikafdelingen.

 • Forskellige arbejdsopgaver, f.eks. ”instruktør-pleje”, medlemsregistrering, planlægge og afvikle opvisning, fastelavn mm. Herudover medlemsregistrering og økonomi, som varetages af Thomas og praktisk hjælp ved arrangementer af Mads.

 • Engagement, ansvarlighed, samarbejde og hyggeligt samvær er centrale begreber for arbejdet i gymnastikudvalget.

 • Fokus på kerneydelsen: At udbyde en vifte af gymnastiktilbud til alle aldersgrupper

Datoer til kalenderen

Gymnastikskole uge 27 (2-4. juli)

For sommergymnastikstart hold øje med www.lb-i.dk

 

Håndbold v/Marianne Jørgensen

Følger snarest.

 

 

Volleyball v/Carsten Skødt

Følger snarest.

 

Traveture v/Lis Jensen

Et dejligt år med masser af traveture. God opbakning til turene med 20-25 deltagere pr. gang. Og der er altid plads til flere!

Nyt program for år 2012 findes på hjemmesiden.

 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

 

Gennemgået og godkendt.

 

5. Behandling af indkomne forslag

Optagelse af Frederiksberg Floorball Fighters i LBI

Såfremt Frederiksberg Floorball Fighters lukker deres klub jf. egne vedtægter, blev det besluttet, at de kan søge om optagelse og blive optaget i LBI.

 

6. Forelæggelse af budget for indeværende år

 

Budgettet blev godkendt.

 

7. Valg jf. foreningens vedtægter §5

a.Formand for LBI

Henrik Stilling blev genvalgt.

b.Bestyrelsesmedlemmer

- Henrik Stilling blev genvalgt

- Finn Christoffersen blev genvalgt

 

8. Godkendelse af afdelingsmødernes valgte formænd

 

Pernille Lindblom blev genvalgt

 

 

9. Eventuelt

 

Pernille Lindbolm fremlagde følgende vedr. LBIs store brugerundersøgelse:

 

DM i foreningsudvikling blev skudt i gang i forbindelse med frivillighedsdagen i september 2011. I november måned deltog LBI i en konference i Vejle, hvor 35 andre foreninger fra hele landet også deltog.

DM i forening er en landsdækkende konkurrence med det formål at få foreningslivet landet over til at blomstre og udvikle sig - gerne i form af nogle fyrtårne; foreninger, som gør det rigtigt godt - og hvoraf LBI altså er een.

LBIs målsætninger for DM er blandt andet at styrke LBI som en flerstrenget forening. Vi vil blive bedre sammen, udbyde nye tilbud og øge medlemstallet.

For at pejle os ind på, hvilke behov der er for nye tiltag og for at tage temperaturen på de nuværende gennemførte vi en borgerundersøgelse på Frederiksberg, Lynge og Broby samt en børn/unge undersøgelse i samarbejde med Frederiksberg Skole.

I borgerundersøgelsen deltog 250 personer, og i børn/unge undersøgelsen var der 89 deltagere. Heldigvis var der mange godt input blandt svarene, og nogle af de træk bestyrelsen umiddelbart har lagt mærke til blandt svarene er:

- Vi har mange idrætsaktive unge i lokalområdet; faktisk flere en landsgennemsnittet, og det er jo rigtigt dejligt.

- Vi rammer godt med de tilbud, vi har i foreningens 6 afdelinger, men der er også et potentiale for at udbyde endnu mere idræt til endnu flere

- Tendensen går i retning af indiviuelle idrætter, som kan dyrkes udendørs; det viser vores undersøgelse også og herudover også at der efterspørges familietilbud; enten til hele familien samlet eller til de voksne mens børnene træner.

- Blandt de ikke-aktive respondenter svarede 90% at de gerne ville igang med at dyrke idræt; godt nyt for LBI, som jo her får en ny målgruppe

- Der efterspørges tilbud, som foreningen rent faktisk udbyder; vi skal altså være bedre til at få budskabet ud om hvor mangfoldige vores tilbud faktisk allerede er.

- Der var gode input vedr. sal, haller og baner. Umiddelbart ikke altsammen noget LBI selv kan gøre noget ved, men med brugernes direkte rating af faciliteterne er der er godt grundlag for input til kommune og Halservice.

Den endelige rapport følger på hjemmesiden i mere udførlig form, så snart den er klar, så følg med her og læs det hele.

Tak til alle I som bidrog med jeres mening. Den er uvurderlig og danner et fint grundlag for forening og bestyrelse at arbejde videre med.

 

I forbindelse med brugerundersøgelsen var der udloddet en konkurrence blandt besvarelserne på undersøgelsen, og vinderne blev trukket til generalforsamlingen

 

Vinder af et års medlemskab af LBI for hele familien / husstanden til en værdi af op til kr. 5.000,- blev Steen Rathtkens

Vinder af et års medlemskab af LBI for én person til en værdi af op til kr. 1.100,- blev Erik Jakobsen

Vinder af gavekort til SuperBrugsen Frederiksberg på kr. 250,- blev Ann-Sophie Stilling

Vinder af 2 fl. rødvin fra SuperBrugsen Frederiksberg blev Mette Stentoft

Vinder af 2 fl. rødvin fra SuperBrugsen Frederiksberg blev Camilla Brøns Kristensen

Vinder af fjernstyret bil fra Lysen Biler blev Tulle Damborg

Vinder af fjernstyret bil fra Lysen Biler blev Jan Mikkelsen

 

 

Refr. Jette Kildegaard