Lynge Broby Idrætsforening
Referat
Generalforsamling, den 4. marts 2010 kl. 19.30

 

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 11.

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere

Som dirigent blev valgt Peter Lind, der varetog opgaven under punkt 1,2 og 3, hvorefter Jacob List Kristensen overtog opgaven

Som stemmetællere blev valgt Lis Jensen og Henrik Stilling

Som referent blev valgt Jørgen Skov Jensen

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

2. Aflæggelse af beretning.

Formanden, Finn Christoffersen aflagde beretning for foreningen:

På de sidste tre generalforsamlinger her i LBI har udvidelsen af Frederiksberg Hallen været oppe og vende uden at vi har kunnet komme med noget konkret tidspunkt for haludvidelsen.

Nu har projektet været til behandling i Sorø Byråd i august 2009 og der er bevilget 7.1 mio. kroner til udvidelsen. Det er meningen at den nye halve hal skal stå færdig til indendørssæsonen starter til efteråret.

Fra bestyrelsen er der 3 medlemmer som er med i den brugergruppe som sammen med Kultur og fritidsudvalget skal finde frem til bedste anvendelse af midlerne.

Det har fra bestyrelsens side været vigtigt at vi holder fast i de ønsker vi har haft vedr. indretningen.

Vi har stadig et ønske om at få etableret en springgrav i tilbygningen men det er en af de ting som ikke er endeligt besluttet.

Der bliver desværre ikke bygget flere omklædningsrum og vi må derfor regne med at der stadig er problemer i de perioder hvor omklædningsrummene benyttes af både inden-og udendørs aktiviteter.

I bestyrelsen har vi drøfter hvilke muligheder vi får med udvidelsen og en af de ting der har været fremme er en fitness afd.

Vi mener at grundlaget på Frederiksberg er til stede, men det er især voksne som dyrker fitness og det skal ikke gå ud over tider til børn og unge. i dag dyrker flere og flere motion uden for en idrætsforening, så der er ingen tvivl om at det vil være et ekstra plus for LBI.

Vi har også drøftet alkoholpolitik i bestyrelsen og vi mener ikke det er noget problem at der bliver solgt øl i kiosken når der er børn tilstede.

Man kan dog undlade at sælge øl til et arrangement hvis man mener det ikke er hensigtsmæssigt.

Sorø Kommune har ændret serviceniveauet i kommunens haller det giver dog ikke anledning til ændringer hos os.

Det samme gælder de nye automatiske dørlåse i de andre haller.

Den nye kiosk er ved at være færdig og det glæder vi os til så vi kan tilbyde vores medlemmer nogle hyggelige omgivelser her i klublokalet men det er jo frivilligt arbejde alt sammen så der går nok lidt tid endnu inden det hele er på plads igen.

Årets leder i LBI går i år til Sofie Kristiansen fra håndbold afdelingen som yder et stort stykke arbejde med ungdomsspillerne.

Jeg vil gerne sige tak den øvrige bestyrelse, til Frederiksberg Skole og pedellerne, tak til udvalg trænere instruktører hjælpere og forældre i LBI.

 

Formandens beretning gav anledning til følgende debat:

Henrik Stilling bakker op om foreningsfitness, men er bekymret for permanent at inddrage gymnastiksalen, hvilket ikke giver ekstra lokale kapacitet efter haludvidelsen!

Morten Fischer Nielsen anførte at udfordringen for bestyrelsen er at træffe beslutning om udvidelsen af de fysiske rammer, med haludvidelsen, skal anvendes til udvidelse af de nuværende aktiviteter eller til udvidelse af foreningens aktiviteter, som forenings fitness. Han mener at manglende fitness bremser foreningens udvikling.

Ove Dyhr angav at forenings fitness med deraf følgende reduktion af de fysiske rammer er en dårlig idé og at gymnastiksalen bør bevares til de eksisterende foreningsaktiviteter, hvilket Marianne Jacobsen er enig i.

På spørgsmål fra Lis Jensen om skolens holdning til at gymnastiksalen evt. inddrages til forenings fitness oplyste Henrik Stilling og Mette Nissen at skolen deltager i en fitness gruppe med LBI og skolen har interesse i at anvende fitness i overbygningen under opsyn.

 

3. Udvalgene aflægger beretning

Badminton ved Marianne Jacobsen:

Alle baner er udlejet og der er ventelister.

Afdelingen har haft 60 ungdomsspillere med 2 turneringshold. 1 hold har vundet turneringen og er indstillet til LM, de deltager nok ikke da en skal ud at rejse på tidspunktet for mesterskabets afvikling.

Det overvejes pt. om sæsonstarten skal rykkes frem til umiddelbart efter skolernes sommerferie, medio august, hvilket i 2010 vil sige omkring den 15. august.

Badminton forventer også at benytte muligheden for at anvende hallen i ferierne, efter ansøgning til kommunen.

På senior siden har der i sæsonen 2009/2010 deltaget 4 herrehold og 1 veteran hold i senior rækkerne.

Næste års hold deltagelse er afhængig af trænerkapaciteten.

 

Badminton afdelingens beretning gav anledning til følgende debat:

Morten spurgte til ventelistens størrelse, hvortil Marianne svarede at det ligger på 4 – 5 baner. Foreningen uden succes har forsøgt med tilbud i Pedersborg.

Peter Lind bakkede op om idéen med åbning i ferierne.

Finn mente at det er et vigtigt signal at vi forsøger med baner i Pedersborg.

Morten gav udtryk for at kontingent niveauet skal være passende i forhold øvrige udbud i kommunen!

 

Fodbold ved Henrik Stilling:

I 2009 var LBI’s fodboldafdelingen, med 408 medlemmer, størst i DGI vestsjælland, med 40 hold i vinter.

Selv om afdelingen oplever stor tilvækst få alle fortsat tilbud om at deltage i kampe.

Den store tilslutning til afdelingen medfører stort pres på udearealerne, hvilket bl.a. kan ses ved at der i foråret 2009 blev afviklet 108 hjemmekampe og 114 i efteråret, disse afvikles på alle ugedage. Der er træning på anlægget fra mandag til fredag.

I vinterperioden er der KUN træning mellem 15 og 22 hver fredag samt mellem 9 og 15 hver lørdag, hvilket giver stort pres på hallen. Herudover træner flere af de yngste hold på Banevej (ungdomsskolen).

Afdelingen arbejder med temaet fastholdelse af teenagere, hvilket har givet tilgang af 16-17 årige.

Afdelingen tilbyder en bold til hver spiller i forbindelse med træning og forsøger med held at tiltrække 2-3 frivillige trænere pr. hold

Fodbolden kommer i 2009 ud med et regnskabsresultat der er inden for rammen af det fastlagte budget, dette med en forøget indtægt på 250% og tilsvarende forøget udgift.

Der er i 2009 skaffet sponsor bidrag fra mange steder, bl.a. fra Altan i forbindelse med ”Hold naturen ren”, hvor afdelingen samlede affald. Herudover arbejdede hovedsageligt juniorspillere med forældre ved Barda. Ved Barda 2009 deltog også forældre fra andre hold og afdelinger, stort tak for det.

Foreningen afviklede igen Sct.Hans ved SFO’en.

Der er fortsat et meget aktivt sponsorudvalg, hvor det kan nævnes at den sidste sponsor aftale medførte nyt spillertøj til ungdommen i badminton!

Kiosken (nu Altan kiosken) er renoveret med økonomisk tilskud fra Altan.dk på 125.000 kr. Klublokalet er malet, og der tilstræbes indkøb af nye møbler til klublokalet.

Nyt lysanlæg forventes klar primo april.

Der er i sæsonen afviklet 3 indendørsstævner (2 for drenge og 1 for piger), ved Altan cup blev Ove’s stævne nr. 64 !!! afviklet.

Pt. overvejes afholdelse af udendørsstævner.

Afdelingen deltager i et fodbold netværk med kommunens øvrige fodboldafdelinger / -klubber.

Det er ved kasserens hjælp lykkedes at nedbringe kontingent skyldnere til 6. Til sammenligning kan anføres at Freja har en kontingent restance på ca. 100.000.

 

Fodbold afdelingens beretning gav anledning til følgende debat:

Finn oplyste at der på Sportsrådets generalforsamling blev fremsat ønske om yderligere fodbold baner i Sorø og Dianalund, så vi er ikke alene om behovet!!!

Henrik kunne supplere med at afdelingen sidste år havde arbejdet med en model, hvor unge medlemmer kunne bidrage med arbejde i SFO’en. Sportsrådet har nu søsat en tilsvarende model i Dianalund og Sorø, men ikke på Frederiksberg!!! Afdelingen arbejder nu med at seks 16-17 årige får en træneruddannelse, som også vil kunne anvendes på Frederiksbergskoles SFO’er.

Afslutningsvis anførte Henrik at der er et behov for en kunststofbane i klubben!!!

 

Gymnastik ved Pernille Lindblom

Hermed gives et overblik over gymnastikafdelingens aktiviteter i 2009/10 sæsonen samt tanker og visioner om det fremtidige arbejde.

Først lidt fakta om gymnastikafdelingen

• Ca. 500 aktive medlemmer – der er tilbud til alle fra de yngste til de ældste

• 13 hold at vælge imellem

• 18 kompetente instruktører

• 13 hjælpeinstruktører og hjælpere - hertil kommer en række forældre, der deltager som ”forældre-hjælpere” på hold, hvor deres børn er aktive

• fortsat god økonomi i afdelingen med løbende investeringer i nye redskaber, rekvisitter, musikanlæg m.v.

• stor opbakning til gymnastikafdelingens arrangementer – lege- & gymnastikdag i efteråret, fastelavnsfest i februar og opvisning i marts måned.

• Deltagelse i Amtsopvisning i Sorøhallen i marts samt Søskovstævne efter sommergymnastikken.

Tanker og visioner for fremtiden

• Holde fast i idrætsforeningens kerneydelse – at tilbyde motion, bevægelse og leg og aktiv deltagelse i foreningens fællesskab

• Dygtige og engagerede instruktører – fri adgang til kurser

• Målrettet arbejde med hjælpeinstruktørerne gennem uddannelse og kurser

• Efterkomme medlemmernes ønsker og forventninger til nye tiltag/motionstilbud

• Arbejde på at forbedre de fysiske rammer – vi har behov for mere plads! Et behov vi deler med de andre afdelinger i LBI. Det er væsentligt, at især børnene har mulighed for at dyrke idræt tæt på deres bopæl/skole.

• Udvikle samarbejdet mellem gymnastikforeningerne i Sorø f.eks. ved et fælles hold der kan træne i de nye springfaciliteter i den nye Sorø hal.

”Styrmændene” bag det hele – gymnastikudvalget

• Seks medlemmer med stor indflydelse på udviklingen i gymnastikafdelingen.

• Forskellige arbejdsopgaver, f.eks. ”instruktør-pleje”, medlemsregistrering, administration af økonomi, planlægge og afvikle opvisning, fastelavn mm.

• Engagement, ansvarlighed, samarbejde og hyggeligt samvær er centrale begreber for arbejdet i gymnastikudvalget.

• Udvalget deltog i november i DGIs bestyrelseskonference Megatrends eller døgnfluer, hvor temaet var udvikling af gymnastikforeninger/afdelinger.

Instruktørjubilæum

Karen Margrethe kan fejre sit 50 års instruktørjubilæum, og det fejres ved lokalopvisningen 6. marts.

 

Gymnastikafdelingens beretning gav anledning til følgende debat:

Kim Jensen bifaldt den fælles lege dag, som en rigtig god idé

Morten var enig i det vigtige med fælles arrangementer som fælles legedag, fastelavn, Barda mv. så foreningen bliver samlet!

 

Håndbold ved Mette Nissen:

Nyt udvalg

Efter sidste årsmøde konstituerede udvalget sig som følger:

Formand: Brigitte Kümler

Kasserer: Marianne Weinreich

Uden portefølje: Mette Bagger Nissen, Elisabeth Wille og Allan Hjortshøj

Imidlertid trak Brigitte Kümler sig som formand i slutningen af marts.

Jan Kiel sagde ja til formandsposten efter sommerferien 2009. JK fortsætter som afdelingens formand efter generalforsamlingen.

Kassereropgaven har midlertidigt været varetaget af foreningens hovedkasserer. Det forventes, at opgaven lægges tilbage til afdelingen i løbet af 2010 (hvis antallet af medlemmer i udvalget tillader det).

Fremgang i afdelingen

LBI Håndbold har igennem 2009 oplevet en forøgelse af antallet af spillere.

Der har været medlemstilgang på alle niveauer, hvilket betyder at vi pr. 31/12/2009 har registreret 65 ungdomsspillere.

Vores ungdomshold er:

 blandede mikroer,

 3 pigehold U10 (blandet), U14 og U16

Umiddelbart vurderet, har vi vel sagt farvel til 4 spillere i forhold til sidste sæson, men samtidig sagt goddag til ca. 8-12 nye spillere.

Afdelingen måtte desværre lukke U14-drengeholdet. Der var kun 3-4 spillere tilbage, og aldersspredningen var for stor, hvilket ikke gav grundlag for, at opretholde et hold. De resterende drenge fik tilbud om, at spille på U10 pigeholdet, dog uden mulighed for at komme med til kampe, da turneringen var i gang.

Ud over ungdomsholdene har vi også et Herre Serie 2 hold – det er de gamle oldboys'er, som hellere vil være seniorer end oldboys'er.

Trænersituation

Når vi har talt om spillerne kommer vi jo heller ikke uden om trænerne for holdene.

Vi kommer desværre til at sige farvel til Peter Kristiansen med udgangen af marts. Peter Kristiansen afslutter med turen til Støvring. P.t. står vi uden træner til U16 pigerne og måske også uden et hold i næste sæson. Flere spillere fra U16-holdet skal på efterskole i skoleåret 2010-11.

Peter Kristiansen har i 2009/2010 haft Henrik Kjærgaard som hjælpetræner. Vi regner ikke med, at Henrik vil træne fremadrettet.

Sofie Kristiansen bliver i næste sæson træner for U10, derfor kommer vi til, at mangle en træner til Micro.

Der skal også lyde en tak til Sofie Kristiansen, Line Nielsen og Monica Hansen for at træne mikroerne og til Line som sammen med Monica virkelig har gjort meget for, at opretholde drengeholdet. Det lykkedes desværre ikke.

Hvorfor har vi pludselig fået så mange nye spillere? Vi har heller ikke i år gjort noget specielt. Mange af de som er kommet er blevet hevet med af spillere, som allerede var i klubben.

Turneringer

I den indeværende vinterturnering, deltager vi både i SHF og DGI

Mikroerne deltager i stævner arrangeret af DGI

U12 pigerne deltager i SHF

U14 pigerne deltager i DGI, samtidig supplerer pigerne op på U16

U16 pigerne deltager i SHF

U12 drengene er ikke med i nogen turnering, men deltager, når holdet deltager i stævner.

Aktiviteter og sponsorater

Afdelingen deltog i foråret med i Storegade med håndboldmål og fartmåler.

Afdelingen hjalp med det praktiske omkring Tøjshoppedag i Frederiksberhallen. Opstilling af borde m.v., salg af kage m.v. samt nedtagning af borde, rengøring af hallen m.v. alt i alt ca. 3500 kr til håndboldafdelingen.

Beløbet blev brug til køb af trænerdragter til afdelingens trænere.

Håndboldafdelingen modtaget sponsorat fra Netto til indkøb af spilledragter til U16 piger og U14 drenge.

U10 pigerne har modtaget spilledragter som sponsorat fra Dansk Revision, som også har ydet sponsorater til andre afdelinger i foreningen.

Visioner 2010

Vi har brug for nye kræfter i håndboldudvalget. Kræfterne skal dels bruges i eget udvalg, men man vil i udvalget også gerne kunne yde en indsats i fælles aktiviteter som f.eks. sponsorudvalg og deltage i arrangementer som Barda. m.v.

3 udvalgsmedlemmer stopper i håndboldudvalget. Der er derfor ved udsendelse af girokort/forældrebrev samt ved årsmødet, som blev afholdt 25. februar agiteret for nye trænere og medlemmer til udvalget. Foreløbig har det givet en træner – nye medlemmer i udvalget skulle gerne sikre en kontinuitet i udvalget, således at afdelingen styrkes og spillere fastholdes i flere/mange sæsoner – vision for 2010 – et dame (motions?)-hold. Flere har vist interesse.

 

Håndbold afdelingens beretning gav anledning til følgende debat:

Morten roste håndbolden for medlemstilgangen

Peter Lind gav udtryk for at det var dejligt med yderligere bidrag i sponsorudvalget!

Jacob List Kristensen gav udtryk for at det er vigtigt at klubben deltager i arrangementer som eksempelvis i Storgade, hvilket profilerer klubben, samtidigt med at det også er vigtigt i forhold til de erhvervsdrivende.

Mette oplyste at de nye bannere også var vigtige i denne forbindelse.

 

Traveture ved Lis Jensen:

Der har i 2009 været 31 betalende deltagere. Der betales 50 kr. for at deltage i årets traveture.

Der er afviklet 12 ture og 1 tur er aflyst pga. sne.

Traveturene har malet klublokalet!!!

Traveturs kalenderen kan ses på foreningens hjemmeside.

 

Volleyball ved Carsten Skødt.

Der har været tilgang af medlemmer til afdelingen i det forløbende år.

Volleyball deltager med et mixhold i DGI’s aftenturnering.

 

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Morten Fischer-Nielsen fremlagde det reviderede regnskab.

Regnskabet blev godkendt.

 

5. Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

 

6. Forelæggelse af budget for indeværende år.

Morten Fischer-Nielsen fremlagde budget for 2010 der som udgangspunkt er udarbejdet på grundlag af forbruget i 2009, idet udvalgene har meldt forslag til budgetter ind, som bestyrelsen samler til et samlet budget for foreningen.

Morten oplyste at budgettet er sammensat således at den enkelte afdeling er ansvarlig for at slut resultatet (over- / underskud) overholdes. Hvis afdelingerne ønsker at ændre aktiviteterne med deraf følgende regnskabsmæssig afvigelse i forhold til det vedtagne budget, skal dette godkendes af bestyrelsen.

 

Budgettet gav anledning til følgende debat:

Henrik oplyste at fodbolden har hævet kontingentet med 25 kr. pr. halvår.

Morten oplyste at bilag til betaling / kontering skal være påført navn, afdeling og kontonummer.

Henrik gav udtryk for det positive i at Morten også er synlig på sportspladsen

 

Budgettet blev godkendt.

 

 

7. Valg (jf. vedtægternes § 5) af

a) Fomand. Finn Christoffersen ønskede ikke genvalg.

Efter debat om dobbelt mandater blev Henrik Stilling blev valgt jf. vedtægterne for 1 år.

Henrik appellerede til at bestyrelsen arbejder målrettet hen imod at der findes en egnet permanent formand.

b) Bestyrelsesmedlemmer

Finn Christoffersen blev valgt for 2 år.

Der blev ikke valgt øvrige bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter.

c) Revisor

Jacob List Kristensen blev valgt jf. vedtægterne til revisor for 2 år.

 

8. Godkendelse af afdelingsmødernes valgte formænd, Jf. vedtægternes § 11:

Håndbolden, her blev Jan Kiel godkendt for en periode på 2 år

Gymnastik, her blev Pernille Lindblom godkendt for en periode på 2 år

 

Bestyrelsen består herefter af:

Formand for foreningen: Henrik Stilling (på valg i 2011)

Kasserer: Morten Fischer-Nielsen (på valg i 2011)

 

Formand for Badminton: Marianne Jacobsen (på valg i 2011)

Formand for Fodbold: Henrik Stilling (på valg i 2011)

Formand for Gymnastik: Pernille Lindblom (på valg i 2012)

Formand for Håndbold: Jan Kiel (på valg i 2012)

Formand for Volleyball: Carsten Skødt (på valg i 2011)

 

Bestyrelsesmedlem uden portefølje: Finn Christoffersen (på valg i 2012)

 

9. Eventuelt

Morten orienterede fra Sportsrådets årsmøde / generalforsamling:

Sportsrådet er er paraply organisation / talerør i forhold til kommunen.

LBI bør være mere aktive i sportsrådet.

 

Finn forslog at Karen Margrethe med sit 50 års instruktørjubilæum udnævnes til æresmedlem.

 

Der var nogen dialog om foreningen bør tage bordtennis på programmet. Der var enighed om at bestyrelsen i lighed med forenings fitness bør overveje denne mulighed set i relation til de fysiske rammer og de ønskede aktiviteter.