Lynge Broby Idrætsforening
Referat
Generalforsamling, den 21. februar 2008 kl. 19.30

 

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 11.

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere

Som dirigent blev valgt Jørgen Skov Jensen

Som stemmetællere blev valgt Jørgen Skov Jensen og Carsten Skødt

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen, med annonce i Sorø Avis den 6.februar 2008, var lovligt indvarslet.

 

2. Aflæggelse af beretning. (her er kun medtaget uddrag frit efter hukommelsen)

Formanden, Finn Christoffersen aflagde beretning, han kom bl.a. ind på den kommende udvidelse af Frederiksberghallen, der er anført på kommunens anlægsbudget i 2010. Formanden takkede Peter Kristiansen for hans store engagement i forbindelse med foreningens nye hjemmeside.

 

3. Udvalgene aflægger beretning (her er kun medtaget uddrag frit efter hukommelsen)

Badminton ved Marianne Jacobsen.

Fodbold ved Henrik Stilling. Henrik Stilling trådte til da Ole Jensen trak sig fra posten i foråret 2007. Afdelingen arbejder med fordeling af opgaverne til aflastning af Ove og til styrkelse af afdelingen, herunder nævnte han initiativer med kursus koordinator og kiosk koordinator idet afdelingen efter aftale med hovedbestyrelsen overtager kiosk driften pr. 1. april 2008. Herudover har fodbolden efter aftale med hovedbestyrelsen etableret et sponsorudvalg, som der er store forventninger til.

Volleyball ved Carsten Skødt. Carsten Skødt kunne oplyse at der pt. er ca. 14 medlemmer.

Gymnastik ved Jens Kristian Poulsen. Jens Kristian Poulsen kunne oplyse at der pt. er ca. 600 medlemmer fortsat med ”guldægget” svedetimen hvor der er ca. 120 betalende!!! På det afholdte medlemsmøde i gymnastikafdelingen blev der foretaget udskiftning af nogle af de udvalgs medlemmer som har været med i mange år, heriblandt Jens Kristian selv. Han afsluttede med at konstatere at der ikke blev plads til LBI, med hensyn til træningstider, i den nye hal i Sorø med springgrav.

Håndbold ved Peter Kristiansen. Peter Kristiansen kunne bl.a. oplyse at afdelingen først i 07 blev begunstiget økonomisk ved en aftale med spillehallen i Pedersborg, spillehallen er desværre lukket og dermed er ”guldåren” blevet stoppet!!!! Peter Kristiansen kunne endvidere oplyse at der bl.a. ved ”uddeling af en tidlig julegave i december 2007” har formået at tiltrække nye ungdomsspillere.

 

Der var spørgsmål fra salen om sponsorudvalget i fodboldafdelingen, hvorfor er der ikke tale om et fælles sponsorudvalg. Formanden oplyste at det ikke har været muligt at tiltrække kræfter til at arbejde med et fælles sponsorudvalg, han er, som den øvrige bestyrelse, positiv overfor fodboldens initiativ. Henrik Stilling supplerede med at man fra fodbold er indstillet på at kanalisere midler videre til andre afdelinger.

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Vinnie Petersen gennemgik regnskabet. Bestyrelsen har besluttet at der hensættes kr. 150.000 til køb af materiale i forbindelse med den forventede udvidelse af hallen, selv med denne hensættelse udviser regnskabet en egenkapital på kr. 212.678 ultimo 2007. Med en enkelt bemærkning fra Lis Jensen om fremover at synliggøre indtægterne fra traveturene blev regnskabet godkendt.

 

5. Behandling af indkomne forslag.

I henhold til vedtægterne § 10 stk. 2 skal forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen være formanden i hænde senest 8 dage før. Der var ikke indkommet forslag

 

6. Forelæggelse af budget for indeværende år.

Vinnie Petersen fremlagde budget for 2008 der som udgangspunkt er udarbejdet på grundlag af forbruget i 2007. I budgettet var indtægt fra OK-ordningen fejlagtigt medført under såvel fællesindtægter som fodboldafdelingen, en korrektion af dette forhold medfører at der budgetteres med et driftsresultat på + 10.950.

Jens Kristian Poulsen oplyste at budgettet jf. indstilling fra bestyrelsen burde udvise et driftsresultat på – 89.150 for 2008, idet bestyrelsen har planlagt at anvende kr. 100.000 til forskellige forbedringer og materialeindkøb efter forslag fra de enkelte udvalg.

Morten Fischer-Nielsen ville gerne vide om de optimistiske budgetter fra Fodbold og Håndbold stammer fra de enkelte afdelinger. Formanden svarede at udvalgene melder forslag til budgetter ind, som bestyrelsen samler til et samlet budget for foreningen. Budgettet inkl. forbruget på kr. 100.000 af egenkapitalen blev godkendt.

 

7. Valg (jf. vedtægternes § 5) af

a) Fomand. Finn Christoffersen blev genvalgt jf. vedtægterne for 1 år.

b) Bestyrelsesmedlemmer

Fodbold. Henrik Stilling blev valgt jf. vedtægterne for 1 år, da Ole Jensen var blevet valgt i 2007 for en periode på 2 år.

Håndbold. Peter Kristiansen blev genvalgt jf. vedtægterne for 2 år.

Gymnastik. Erik Rosbirk blev valgt jf. vedtægterne for 2 år.

Bestyrelsesmedlem. Jørgen Skov Jensen blev genvalgt jf. vedtægterne for 2 år.

Bestyrelsesmedlem Morten Fischer-Nielsen blev jf. vedtægterne vlagt for 1 år, da Vinnie Petersen var blevet valgt i 2007 for en periode på 2 år.

Der blev ikke valgt øvrige bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter.

 

Der blev ikke fundet revisor, idet Bent Madsen havde meddelt at han ikke modtog genvalg. Generalforsamlingen gav bestyrelsen fuldmagt til at finde en revisor for 2008 som kan indstilles til valg ved generalforsamlingen i 2009.

 

Bestyrelsen består herefter af:

Formand for foreningen: Finn Christoffersen (på valg i 2009)

Kasserer: Morten Fischer-Nielsen (på valg i 2009)

 

Formand for Badminton: Marianne Jacobsen (på valg i 2009)

Formand for Fodbold: Henrik Stilling (på valg i 2009)

Formand for Volleyball: Carsten Skødt (på valg i 2009)

Formand for Gymnastik: Erik Rosbirk (på valg i 2010)

Formand for Håndbold: Peter Kristiansen (på valg i 2010)

 

Bestyrelsesmedlem uden portefølje: Jørgen Skov Jensen (på valg i 2010)

 

8. Eventuelt

Finn Christoffersen oplyste at årets leder i LBI var Anne Grethe Thede Jensen der er gymnastik instruktør. Prisen var blevet uddelt i forbindelse med hendes træning tidligere på dagen af hendes puslinge hold (power-prinsesserne).